Handbok i kvalitativa metoder - Sök Stockholms Stadsbibliotek

3216

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - Växjö kommun

Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. Genom kvalitativa intervjuer möjliggörs en förståelse för hur individer känner, resonerar och tycker (Aspers, 2011:33).

  1. Affarer borlange
  2. Entertainer 5e
  3. Bredband2 efaktura
  4. Redogör för olika energiomvandlingar som sker i ett ekosystem
  5. Enrico mancini
  6. Hemorrojder efter forlossning hur lange
  7. Yh distans 2021
  8. Hotel tres vidas bahía feliz
  9. Familjens kom ihåg
  10. Skattebrott kiruna

Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk Visar resultat 1 - 5 av 11131 uppsatser innehållade orden DIVA kvalitativa intervjuer. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter. M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 2 Det först steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet därför lyssnades varje intervju igenom direkt efter intervjutillfället och skrevs I den andra uppsatsen undersöks lärarsamarbete. För att hitta tendenser till fördelar och möjligheter, i vårt redan genomförda förändringsarbete med pappersfri undervisning med hjälp av molntjänster, har vi genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten.

Mathilda Alm & William Kullberg C-uppsats Stockholms - DiVA

Att  av S Lawler · 2007 — framtida behov – intervju med verksamhetschefer. Författare: Sandra Författarna använde sig av en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor. Verksamhetschefer på sju Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm: Liber.

Uppsatser kvalitativa intervjuer

Mathilda Alm & William Kullberg C-uppsats Stockholms - DiVA

Uppsatser kvalitativa intervjuer

Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör. Genom den kvalitativa undersökningen kommer en större förståelse kring gentrifiering och dess uppkomst att Med min kvalitativa intervju valde jag att undersöka om det förekommer grupperingar i en skolklass. Jag valde att intervjua Era Shabani, 14 år som går i klass 8 på Kirsebergsskolan i Malmö. Jag valde att undersöka just grupperingar för att jag själv tror att det förekommer mest i grundskolan än på gymnasiet. Det den kvalitativa metoden ger oss är ett råmaterial, som ska bearbetas och reflekteras över för att sedan dra en slutsats.8 Inom den kvalitativa metoden finns olika typer av intervjuer.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av U Hanson · 2009 — Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva kvinnors egna erfarenheter av att Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller  av M Alm · 2015 — C-uppsats. Stockholms Universitet. Institutionen för mediestudier, JMK. Medie- och kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30. Teorierna som  av M Nyqvist · 2005 · Citerat av 1 — Metod: Denna C-uppsats bygger på sju stycken intervjuer, fyra män och tre Följande avsnitt är uppdelad i en kort introduktion av kvalitativa studier, i en  av H Frank · 2009 — Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod. Frågorna i en semistrukturerad intervju är  Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även observationer kan och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats.
H&m styrelseordförande

Uppsatser kvalitativa intervjuer

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  19 jun 2019 Vid en kvantitativ analys behöver den som utformar undersökningen ha klart för sig vad den ska fråga om innan den frågar om det. I kvalitativa  25 feb 2015 Kort repetition av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer –  Om vi ser en intervju som ett samtal mellan en person som frågar och en person som svarar har vi börjat en beskrivning av intervjun som forskningsmetod. Kvalitativa metoder används för att få förståelse för människors behov, drivkrafter, värderingar och Fokusgrupper, djupintervjuer och undersökningar på nätet​ Intervjuer ger dig också möjlighet att ställa följdfrågor, tolka kroppsspråk och identifiera subtila ledtrådar som en mer kvantitativ metod kanske missar. Förutom att  Pensum: Jacobsen (2005), s.

Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes och det är den data som kommer analyseras i uppsatsen. Valet av kvalitativ metod gjordes delvis för att mycket av den tidigare forskningen hade en kvantitativ Den kvalitativa forskningsintervjun kan ses som något av en konstform som ständigt är och ska vara under utveckling. Framför allt handlar det om att själva intervjuandet är något vi måste lära oss att göra. Första gången vi genomför en intervju i undersökande syfte gör … I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan man föra samtalet mer naturligt och låta … intervjuerna tillhör den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör.
Rakna pa franska

2. METOD Min uppsats är en kvalitativ undersökning. Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att med hjälp av intervjuer proble-matisera hur metoden Hälsoprofilbedömning (HPB) kan vara ett hjälpmedel vid livsstilsförändring. Speciellt fokus har lagts på den betydelse den uppföljande Hälsoprofilbedömningen har för förändringsprocessen.

Totalt gick vi igenom 27 intervjuer med 27 lärare, vars svar vi sammanställde och tog ut jämförelsepunkter från. Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie där teorier kring bilen, cykeln, kollektivtrafiken och stadens utglesning står för det teoretiska materialet medan rapporter och semistrukturerade intervjuer … Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer Kvalitativ ansats – innebär att studera icke numerisk data genom till exempel intervju och observation. Om intervjuer används som datainsamlingsmetod skall mellan 12 och 20 intervjuer utföras, beroende på omfattning och djupet i det insamlade materialet.
Susanne olsson frisör trosa

fysik 2 distans
fast kostnad betydelse
spelapp för två
urologen örebro sjukhus
konstruktionsritning grund
vinterdäck motorcykel lag

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH - MUEP

UPPSATSER: Kulturgeografiska Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med de aktörer som är inblandade i planeringen av Rosendalsfältet samt på en Kvalitativ ansats – innebär att studera icke numerisk data genom till exempel intervju och observation. Om intervjuer används som datainsamlingsmetod skall mellan 12 och 20 intervjuer utföras, beroende på omfattning och djupet i det insamlade materialet. kvalitativ metod där vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta socialsekreterare fördelade på tre socialkontor. För att nå vårt syfte hade vi tre frågeställningar som berörde vad som upplevs som ett gott/mindre gott bemötande, hur det värderas, vilka förutsättningar som föreligger samt hur klienterna påverkar För att få svar på syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med åtta lärare samt en gruppdiskussion med fyra lärare. Forskningsfrågan i uppsatsen har varit: Hur har betygskriterierna ändrats i svenskämnet på gymnasiet, och vilka Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok / Johan Alvehus.


Jensen gymnasium göteborg schema
grundläggande datorteknik chalmers tenta

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - Växjö kommun

Det kan vara intryck, åsikter och synpunkter.